Privaatsus poliitka

Privaatsus poliitka

Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab ARTKAT OÜ (edaspidi “vastutav töötleja”).

1.2. Käesoleva privaatsuspoliitika kontekstis on andmesubjekt iga klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.

1.3. Käesoleva privaatsuspoliitika kontekstis on klient igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid vastutava töötleja veebisaidilt.

1.4. Vastutav töötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluse põhimõtteid, sealhulgas isikuandmete õiguspärase, ausa ja turvalise töötlemise põhimõtteid. Vastutav töötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud kooskõlas õiguslike nõuetega.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmeid, mida vastutav töötleja kogub, töötleb ja säilitab, kogutakse elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti teel.

2.2. Andmesubjekt annab oma isikuandmete jagamisega vastutava töötleja käsutusse õiguse koguda, korrastada, kasutada ja hallata isikuandmeid privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, mida andmesubjekt jagab otse või kaudselt, kui ta ostab veebilehel kaupu või teenuseid.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Teadlikult valeandmete esitamist loetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud teavitama vastutavat töötlejat viivitamata kõigist esitatud andmete muudatustest.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud andmesubjekti poolt andmesubjektile või kolmandatele isikutele ebaõigete andmete esitamisest.

Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • tarneaadress
 • pangakonto number
 • maksekaardi andmed
 • trükkimiseks saadetud kliendipildid

3.2. Lisaks on vastutaval töötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1, mis hõlmab järgmist:

 • a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et võtta andmesubjekti taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist;
 • c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide tõttu, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on ülimuslikud seoses andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabadustega, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

 • Turvalisus ja ohutus: Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus vastavalt seaduses sätestatule.
 • Tellimuste töötlemine: Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus on 1 aasta.
 • E-poe teenuste funktsionaalsuse tagamine: Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus on 1 aasta.
 • Klientide haldamine: Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus on 1 aasta.
 • Finantstegevus, raamatupidamine: Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus vastavalt seadusele.
 • Turundus: Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus on 1 aasta.

3.5. Vastutaval töötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega, näiteks volitatud töötlejate, raamatupidajate, transpordi- ja kullerfirmade ning maksete edastamisega tegelevate ettevõtetega. Vastutav töötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Vastutav töötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab vastutav töötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja neid kontrollida.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab oma õigusi kasutada, võttes ühendust e-poe klienditoega aadressil klienditeenindus@telefonikaaned.eu

Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning muude asjakohaste ELi ja Eesti õigusaktidega.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebilehe www.telefonikaaned.eu kaudu.

See veebisait kasutab küpsiseid. Jätkates selle saidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.  Tutvu